کارگاه اثر

به نام پروردگار

 

کارگاه اثردردیدگاه شغلی شما انجام کاری می باشد. اما شغل، درآمد، تخصص و سابقه تمامی اینها مفهوم دیگری را برای شما پدیدار می کند.

 

یا کارگرهستیم یا کارفرما با هر هویتی که باشیم کارمی کنیم، دیدن آینده ی شغلیمان بسیار کار سختی می باشد متوجه باشیم ، تخصص کافی نیست!

 

لازم است که ما علاقه مندبه کارکردن باشیم نه نوع فعالیت، تا بتوانیم مطابق ارزش هایمان کارکردن را ایجادکنیم وبه عنوان بلندترین برنامه زندگیمان، طرحی جذاب برای شغلمان ترسیم کنیم .

 

فانوس دریایی علامتی بسیارروشن و مشخص برای یک کاپیتان می باشد تا بداندکشتی هنوزروی آب شناور می باشدومسیررا می پیماید.

 

کشتی هایی با اندازه های مختلف دراقیانوس سرمایه ها همچنان به سمت پیداکردن جهت، سرگردان و پرتلاطم در حال جنب و جوش می باشند . برای شغلتان وقت بگذارید ولی برای انجامش فقط کمی وقت لازم است .

 

ارزش هایتان را تولیدکنید و به همکاران، مخالفان، بی طرفان، رقبا، حریفان و حامیانتان در همکاری، شناخت پیدا کنید .

 

 

فریبا رحیمی