اطلاعیه ها
سمينار دو روزه " هوميوپاتي براي گياهان "

سمينار دو روزه هوميوپاتي براي گياهان
با حضور خانم ها Christiane Maute  و Cornelia Maute در ايران
راهنماي كاربردي براي گياهان خانگي، بالكني و باغ

پنج شنبه 30 فروردين 97 : بخش تئوري و رونمايي كتاب در كتابخانه ملي
و جمعه 31 فروردين 97 : بخش عملي در باغ گياهشناسي

جهت نام نويسي در هر يك از روزهاي سمينار و يا هر دو روز لطفا به قسمت انتشارات www.atlas-p.ir مراجعه نماييد.