اطلاعیه ها
سمينار دو روزه " هوميوپاتي براي گياهان "

سمينار دو روزه هوميوپاتي براي گياهان
با حضور خانم ها Christiane Maute  و Cornelia Maute در ايران
راهنماي كاربردي براي گياهان خانگي، بالكني و باغ

پنج شنبه 30 فروردين 97 : بخش تئوري و رونمايي كتاب در كتابخانه ملي
و جمعه 31 فروردين 97 : بخش عملي در باغ گياهشناسي