زمان و مکان برگزاری کلاس هومیوپاتی

” زمان برگزاری کلاس مقدماتی  هومیوپاتی حیوانات “

روز اول:  ۲۸ بهمن _ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰ 

روز دوم : ۵ اسفند _ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰

 

زمان برگزاری کلاس مقدماتی  هومیوپاتی گیاهان 

 روز اول:  ۲۹ بهمن _ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰ 

روز دوم: ۶ اسفند _ ساعت ۱5 الی ۱۷:۳۰

 

” زمان برگزاری کلاس آشنایی هومیوپاتی گیاهان “

 روز اول : ۲۱ بهمن _ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰

روز دوم:  ۲۲ بهمن _ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸

 

” زمان برگزاری کلاس آشنایی هومیوپاتی حیوانات “

 روز اول : ۲۱ بهمن _ ساعت ۱۵ الی ۱۷:۳۰

روز دوم: ۲۲ بهمن _ ساعت ۱۴ الی ۱۵:۳۰

 
اسکرول به بالا