واتساپ اطلس پیدایش

اطلس پیدایش شما را آموزش نمی دهد شما را پرورش می دهد؛

عینک های خوش بینی و بدبینی را از چشم ها بردارید و واقعیت را ببینید

رضایــت منــدی از آنچه که دارید یا آنچه که هستید موضوعی است به ظاهر دست نیافتنی اطلس پیدایش مسیر عبور را به شــما نشــان مــی دهد تا بتوانید از شــرایطی کــه داریــد رضایــت داشــته باشــید و بــه داشــته هایتــان بــه دیــده تمایــز بنگریــد تــا از ایــن رهگــذر پیشــرفت و آرامش کمتریــن دســتاورد زندگیتــان شــود. پیــش از کالبــد شــکافی ایــن موسســه فرهنگــی هنــری چنــد منظــوره خالــی از لطــف نیســت مختصــری از بیگرافــی فعالیتــی ایــن مجموعــه بدانیــم،  اطلــس پیدایــش از ســال 1378 بــا تــلاش هــای خانــواده حســینیان رفتــه رفتــه شــکل گرفــت تــا امــروز محیطــی امن و پویــا بــرای جمــع کثیــری از اعضایــش باشــد. ســید میــلاد حســینیان قمصــری مدیــر مســئول جــوان و پرتــلاش موسســه فرهنگــی هنــری اطلــس پیدایــش در خصــوص فعالیــت هــای ایــن مجموعــه گفــت: در حقیقــت فعالیــت هــای ایــن مجموعــه، باشــگاهی بــرای پــرورش یافتــن مهــارت هــای ارتباطــات انســانی اســت. وی تصریــح کــرد: در ایــن خصــوص بــا تولیــد محتــوا اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای پرورشــی و آموزشــی ک کــرده ایــم و درایــن راه بیــش از تصوراتــی کــه در فــاز راه انــدازی مجوعــه دیــده شــده بــود دســتاوردهای ارزشــمندی کســب کــرده ایــم. حســینیان از مجموعــه اطلــس پیدایــش یــه عنــوان یــک موسســه داوطلــب محــور یــاد کــرد و افــزود: در حــال حاضر دارای 17پرســنل اداری  و 320 عضــو داوطلــب هســتیم  کــه در یــک پروســه همــکاری مشــترک اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای پرورشــی و اموزشــی مــی کنیــم و ایــن در حالــی اســت کــه بخــش داوطلبــان هــم در تصمیــم گیــری هــا دخیــل هســتند و مدیریــت ایــن اتفــاق بــا کمتریــن آســیب ممکــن در حــال انجــام اســت. مدیــر مســئول جــوان موسســه اطلــس پیدایــش در ادامه تصریح کرد: در پیدایــش فعالیــت در راســتای دســت پیــدا کــردن بــه موفقیت بــر پایــه نــگاه بــه توانایــی های فــرد فــرد در کنــار دغدغــده هــای اجتماعــی هــر فــرد صــورت مــی گیــرد. وی در خصــوص نحــوه برگــزاری دوره هــای ایــن موسســه گفــت: اطلــس پیدایش در هــر ســال بــه تنــاوب 4 الی 5 دوره برگــزار مــی کنــد در حــال حاضــر نزدیــک بــه 650 عضــو جدیــد داریــم و  در ایــن ســالها بــا تــوکل بــه  خداونــد توانســته ایــم 6000 نفر را آمــوزش دهیــم، درایــن راه ســلامت کار و پایبنــدی بــه بنیــان هــای موسســه کــه عبارتنــد ارزش نهــادن بــه زندگــی، ارزش نهــادن بــه معیشــت و ارزش نهــادن بــه ســلامتی همیشــه محــور اصلی بــوده اســت. ســید میلـاد حســینیان بــا اشــاره بــه اهمیــت منابــع انســانی گفــت: راه توســعه بــی شــک ارتبــاط مســتقیمی بــا فرهنــگ دارد و عنصــر اصلــی فرهنــگ انســان و ارتباطــات انســانی مــی باشــد. در بخــش دیگــری از صحبــت هــا بــا اشــاره بــه عــدم تبلیــغ در ســالهای فعالیت ایــن موسســه یــاد آور شــد در شــرایط ســخت کرونــا موسســه توانســته بــا کمتریــن آســیب ممکــن بــه فعالیتــش ادامــه دهــد توجه داشــته باشــید کــه اطلــس پیدایــش از نظــر تبلیغــات تــا بــه امــروز تنهــا بــا معرفــی دهــان بــه دهــان اکتفــا کــرده اســت و شــکوفایی ان بواســطه نتیجــه گــرا نبــودن و نگاهــی فراتــر از منفعــت بوده اســت. وی بــر تولیــد محتــوای بومــی تاکیــد کــرد و افــزود: محتوای تولید شــده در موسســه فرهنگی هنــری اطلس پیدایش بومــی ســازی شــده بــر اســاس فرهنــگ و تمــدن کشــورمان اســت همانطــور کــه پیــش از ایــن اشــاره کــردم تنهــا تبلیــغ مــا نتایــج ماســت. انعطــاف پذیــری، انطبــاق پذیــری و مســئولیت پذیــری نســبت بــه خودمــان موضوعاتی اســت کــه در ایــن باشــگاه پرورشــی بــا اســتفاده از تمریــن هایــی کاربــردی بــه اهمیــت تاثیرگــذاری خودمــان در زندگیمــان و اجتمــاع پیرامونمــان پــی مــی بریــم. اهمیــت آمــوزش پذیــر بــودن و نیــاز بــه پــرورش یافتن مســئله ای اســت کــه ضــروری اســت بــدان در جامعــه بســیار پرداخته شــود. مضافــا آنکــه اهمیــت تمایــز میــان مربــی و مــدرس موضــوع بســیار بــا اهمیتــی اســت .ایــن ویژگــی کــه مدرس در تــلاش اســت اطاعــات و دانــش مــورد نیاز را بــه مخاطب خــود ارائــه دهــد حــال آنکــه مربــی متعهــد اســت آنچــه در مغــز انباشــته شــده را مرتــب، دســته بنــدی وکاربــردی نمایــد و کارکــرد بیهــوده اطاعــات و دانــش اضافــه ای کــه در ذهــن داریــم را متبلــور ســازد. در ایــن باشــگاه ارتبــاط شــرکت کننــده بــا خــود و ارتباط او بــا جامعــه و اطرافیــان بــدون تجویــز راهکارهــای مثبــت اندیشــانه، کلیشــه ای بــا کمــک مربــی در محیطــی پویــا و گفــت و شــنود محــور بــه کاوش و جســتجو پرداختــه مــی شــود. ســپس خــود هــر فــرد مــی توانــد شــرایط و موقعیــت خــود را تشــخیص داده و بــه شــناختی واقعــی از خــود دســتیابد. وی گفــت: داشــتن پرســش مناســب بســیار مهــم تــر از رســیدن بــه پاســخ هــر گونــه پرسشــی اســت. بــرای کمــک بــه ایــن مســئله اینجاســت کــه اطلــس پیدایــش بــا خدمــات خــود در فضایــی شــاداب موجب رضایتمنــدی فــرد و ایجــاد آرامــش در زندگــی اش مــی شــود. ضمنــا از ســه ســال پیــش بــا توجــه بــه ارزش و اهمیتــی کــه مخاطبیــن بــرای اطلــس پیدایــش دارنــد فعالیــت هــای انتشــاراتی و تحقیقاتــی خــود را بــا همــکاری مراکــز دانشــگاهی و پژوهشــی بــرای تولیــد محتــوا آغــاز نمــوده اســت. وی در خاتمــه بــا اشــاره بــه اســتقرار موسســه اطلــس پیدایــش اولیــن پــارک ملــی فنــاوری هــای نــرم و صنایــع فرهنگــی در ســال جــاری و ابــراز رضایــت از عملکــرد ســالیان گذشــته موسســه گفت: مجموعــه در حــال حاضــر بیش از براوردهــای اولیــه خــود عمل کــرده و مشــتاقیم تاثیرگــذاری خــود را بــا توجــه بــه مســئولیتی را کــه پذیرفتــه ایــم توســعه دهیــم.

لینک خبر


اسکرول به بالا