واتساپ اطلس پیدایش

پاکنویس

ساختار :

– به هیچ عنوان نام عبور و کلمه‌ی عبور خود را در اختیار دیگران نگذاریم.

-این قسمت صرفا جهت سهیم شدن تجربیاتمان می‌باشد.

– از توصیه و مربی‌گری دیگران پرهیز نماییم.

دریچه

حکایت زندگی

یکی بود . . . یکی نبود . . . غیر از هستی، هیچ چیز نبود. هیچ کس و هیچ چیز که نه . . . کسانی بودند که صحبت از “بودن” در

ادامه مطلب »

کارگاه اثر

کارگاه اثر در دیدگاه شغلی شما انجام کاری می باشد. اما شغل، درآمد، تخصص و سابقه تمامی اینها مفهوم دیگری را برای شما پدیدار می کند. یا کارگر هستیم یا کارفرما با هر

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا