اطلاعیه ها
برگزاري جلسه پذيرش

لطفا توجه داشته باشيد جلسه بعدي پذيرش براي نام نويسي در کارگاه هاي موسسه روز جمعه 98/01/09 در ساعت 14:30 برگزار مي گردد.