اطلاعیه ها
پذيرش افراد داوطلب

باتوجه به ايجاد صفحه افرادداوطلب در سايت موسسه، افرادي كه تمايل دارند داوطلبانه در فعاليتها و برنامه هاي موسسه مشارکت کنند ،مي توانند فرم عضويت در اين صفحه را کامل کنند.
توجه داشته باشيد تاريخ پذيرش اين بخش 15 الي 20 خرداد ماه مي باشد.