اطلاعیه ها
تغيير شهريه کارگاه اثر اسفند ماه 98

نام نويسى کارگاه اثر اسفند 98 از تاريخ  12 بهمن ماه با شهريه 7/000/000 تومان انجام خواهد شد.