طرح تحقیقاتی موسسه اطلس پیدایش با دانشگاه شهید بهشتی

 

برنامه عقد قرارداد تحقیقاتی موسسه اطلس پیدایش و دانشگاه شهید بهشتی در مورد تاثیر داروهای فوق رقیق شده هومیوپاتی بر گیاه برنج با موفقیت برگزار شد. (اطلاعات تکمیلی نتایج این تحقیقات طی ماه های آتی در همین صفحه منتشر خواهد شد.)