زیستن را بیاموزیم، زندگی پدیدارشود.

 

حکایت زندگی انسان بسیارکهن می باشد، لحظاتی در زندگی ما وجود دارد که رویدادهای تلخی را تجربه کرده ایم. لحظاتی، درمسیرپرتلاطم مسدود شده،زندگی را به یاد داریم.

 

شاید بیش از هر چیزی زیستن در هستی و دیدن رخدادهای پیرامون مشاهده می طلبد یعنی آگاهی از تاریخِ زندگی مان و کشف آن.

 

زیستن در تفاوت های بی شمار، انسان ها را عاجز از انتخاب می کند و دائماً در یک سردرگمی، امنیت کاذب و تردیدهای بسیار زندگی را هدر می دهیم و نهایتاً ما در یک زنده ماندن زندگی را تحمل می کنیم، تازنده بودن را زندگی کنیم.

 

ما معمولاً موفق می شویم و برای برنده شدن می تازیم ولی لزوماً رشد نمی کنیم.

 

پیمودن در جریان حرکت زندگی، حضور و آموختن است و مسیرمان بسیار ناپیدا است.

 

وضعیت زندگیمان چگونه هست؟

 

و

 

چگونه نیست

 

 

                                                         تمامی لغات و علامت های نگارشی این متن آگاهانه انتخاب شده لطفاًبا دقت مطالعه نمایيد .

 

 

 

بازگشت      بعدی