موسسه اطلس پیدایش

 

بسیار مفتخریم که دوره های آشنایی با هومیوپاتی کلاسیک یا طب جایگزین را به جامعه ایرانی معرفی کنیم.

 

انسان، سلامتی، بیماری کلمات عجیبی نیست و در طول زندگی بشر همواره وجود داشته است، شاید تا کنون معنای کاملی از آن ها ارائه نشده است ولی همیشه سیستم های طبی متنوعی را در جهان پدید آورده است.

 

... دیدگاه های مادی نگر گذشته درباره انسان، خود سایه ای عظیم بر درک گسترده ماهیت وجود انسان ایجاد کرده است.

 

همان طور که با پیدایش فیزیک نوین پایه های فیزیک نیوتونی ناپایدار شد، سیستم پزشکی کنونی هم که بر اساس اصول ناپایدار نیوتونی بود، نتایج بسیار نادرستی رابه جا نهاد. بر پایه همین اصول ناپایدار و متزلزل با بیماری هایی زندگی می کنیم که هیچ گاه درک عمیقی از نحوه رهایی از آنها و رسیدن به سلامتی نداریم.

 

علی رغم باور عموم حتی در کشورهای جهان اول تا جهان های دیگر نیز، شاهد به وجود آمدن بیماری های مهلک تر، عمیق تر و پیچیده تری هستیم و این جریان تا زمانی که سایه های علمی گذشته روی ما زندگی می کند ادامه دارد.

 

طب هومیوپاتی قدمتی 2000 ساله دارد، اما پایه گذاری هومیوپاتی به شکل مدون در حدود 230 سال قبل صورت گرفت که پس از گذشت بیش از دو قرن، نه تنها در آن خللی ایجاد نشده بلکه بر اساس آخرین تحقیقات دانشمندان این اصول با آخرین نظریه ها در حوزه فیزیک مطابقت دارد.

 

بنابراین در هر انسان تنها یک بیماری وجود دارد !!!

 

یک بیماری، که در قسمتهای مختلف و به شکل های متفاوت وجود داشته و به طرق گوناگون خود را نمایان می کند.

 

درنتیجه برای درمان، تنها یک دارو کافی است !!!

 

توجه داشته باشیم منظور از تمامیت فرد، تنها به ابعاد مادی و فیزیکی محدود نمی شود.

 

بلکه تفکرات و رفتارها و احساسات را نیز شامل می شود.

 

راز جز با راز دان انباز نیست                 راز اندر گوش منکر راز نیست