واتساپ اطلس پیدایش
۱۹ ژانویه – ۲۹ دی 
روز بین المللی گل 
با حضور مهمانان ویژه: آقایان اکبر  هوشنگی، دکتر حسن رضادوست و دکتر بهرام گرامی
خانم های کریستین و کرنلیا ماوته
اسکرول به بالا