واتساپ اطلس پیدایش

کارگاه‌های پرورشی یک روزه 1401

  • امکان نام نویسی همزمان برای کارگاه ها وجود دارد.
  • شرکت در این کارگاه به هیچ عنوان جنبه درمانی نداشته و فقط در راستای پرورش و فراگیری مهارتهای زندگی می باشد.
  • تکمیل فرم به منزله ی نام نویسی قطعی نیست.
  • پس از نام نویسی قطعی شهریه مسترد نمی‌گردد. 
  • درصورت عدم تایید فرم از سوی موسسه شهریه به صورت کامل مسترد می‌گردد.

شرایط شرکت در کارگاه‌های پرورشی:

زمان و مکان برگزاری کارگاه ‌های پرورشی 1401

کارگاه قصه

زمان برگزاری کارگاه قصه

مکان برگزاری کارگاه قصه

کارگاه هنوز

انسان ها هر چه عمیق‌تر و پویاتر حرکت می‌کنند معماها بیشتر و جواب‌ها مبهم‌تر می‌شود.

سؤال‌های بسیار کهن که روی هم تلنبار شده‌اند فرصت خودجوشی را از ما ربوده‌اند.

پرسش این است:

چگونه انسان‌ها از آینده‌ای که هیچ نمی‌دانند! تقلای تصاحب همه چیز را دارند؟

«هنوز» در تقلا هستید؟

فریبا رحیمی

زمان برگزاری کارگاه هنوز

مکان برگزاری کارگاه هنوز

کارگاه همکاری

ساز از صدا جداست!

نوازنده از ساز جداست!

صدا از هر دو جداست!

ترکیب و تبدیل که می‌شوند موسیقی ساز می‌شود.

فریبا رحیمی

زمان برگزاری کارگاه همکاری

مکان برگزاری کارگاه همکاری

کارگاه بحران

زمان برگزاری کارگاه بحران

مکان برگزاری کارگاه بحران

اسکرول به بالا